Do każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, przez co nie ograniczamy zakresu spraw, których prowadzenia jesteśmy w stanie się podjąć. Na problem każdego mojego klienta staramy się patrzeć kompleksowo, dzięki czemu łatwiej nam dostrzec jego sedno. Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu jesteśmy w stanie udzielić kompleksowej pomocy prawnej. Zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższym przykładowym wykazem.

Prawo karne:

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego;
 • reprezentacja innych uczestników postępowania karnego na każdym jego etapie – oskarżycieli posiłkowych, prywatnych, etc.;
 • występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i instytucjami, jak również podczas czynności incydentalnych (np. przesłuchanie świadka, przesłuchanie przed postawieniem zarzutów);
 • sprawy z zakresu kodeksu karnego skarbowego;
 • doradztwo i pomoc przedsądowa.
 • sprawy z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Prawo cywilne:

 • sprawy z zakresu prawa własności,
 • sprawy z zakresu umów cywilnoprawnych,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
 • sprawy o podział majątku i zniesienie współwłasności;
 • dochodzenie odszkodowań od sprawców szkód majątkowych i niemajątkowych, ubezpieczycieli, członków zarządu spółek kapitałowych;
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym;
 • sprawy o eksmisję;
 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania;
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości;
 • sprawy o ustanowienie służebności;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;
 • sprawy o służebność przesyłu energii elektrycznej – nasza specjalizacja 🙂

 

 • Oferujemy wszechstronną reprezentację Klienta zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym i przed innymi organami w powyższych sprawach, a także w pozostałych cywilnych.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o podział majątku wspólnego;
 • sprawy o roszczenia z umów między małżonkami;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego.

w tym prawo opiekuńcze w relacjach między rodzicami a dziećmi:

 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych;
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo spadkowe

 • sprawy o zachowek (dochodzenie zachowku, bądź uzupełnienia zachowku);
 • sprawy o przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego;
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych;
 • sprawy dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych.

Windykacja

 • reprezentacja wierzyciela/dłużnika na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym;
 • reprezentacja Klienta podczas negocjacji w celu ugodowego rozwiązania sporu;

Prawo gospodarcze

 • kompleksowa obsługa osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • pomoc prawna przy organizacji, tworzeniu, likwidacji spółek prawa handlowego,
 • tworzenie dokumentów organów spółek,
 • prowadzenie postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym w tym bieżących zmian w strukturach podmiotów gospodarczych
 • przygotowanie i opiniowanie zawieranych umów,
 • przygotowanie opinii prawnych,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach sądowych i administracyjnych w szczególności prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek a także z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników
 • windykacja należności;
 • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Prawo administracyjne

 • odwołania od decyzji,
 • zażalenia na postanowienia organów,
 • sporządzanie skarg na bezczynność organów administracji, odwołań, i zażaleń od: decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, uchwał organów samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy o nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy,
 • sprawy o ustalenie warunków pracy lub stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienie,
 • sprawy o roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji – nasza specjalizacja,
 • inne związane ze stosunkiem pracy i relacjami z pracodawcą.
 • reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę;
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • przygotowywanie oraz dokonywanie analizy umów o pracę a także innych dokumentów pracowniczych, wewnętrznych aktów prawnych w prawach pracowniczych m.in. regulaminu: pracy, wynagradzania
 • odwołania od decyzji ZUS-u.

Prawo oświatowe

 • sprawy o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami,
 • prawidłowość powierzania szkół innym podmiotom niż samorządy,
 • współpraca ze związkami zawodowymi,
 • sprawy o zapłatę odpraw, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • sprawy o powierzenie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły,
 • inne sprawy związane ze stosunkiem pracy nauczyciela i relacjami z pracodawcą

Organizacje pozarządowe

 • naszym prawnym wsparciem obejmujemy także organizacje pozarządowe w sprawach związanych z rejestracją fundacji i stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, zajmujemy się obsługą prawną na etapie rejestrowym, przygotowujemy projekty umów, prowadzimy zebrania organów,
 • doradzamy w związku z codziennym funkcjonowaniem organizacji non-profit.

Mediacje

 • prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych,
 • szkolimy mediatorów we współpracy z Ośrodkami Mediacyjnymi,
 • namawiamy do rozwiązywania różnych konfliktów drogą mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

Pamiętaj:

 • powyższy zakres spraw ma charakter przykładowy – jesteśmy otwarci na Twoje problemy i na pewno zajmiemy się Twoją sprawą, nawet jak jej zakresu nie ma na powyższej liście;
 • nieważne, czy jesteś osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą Twoją sprawą zajmiemy się z takim samym zaangażowaniem;
 • oferowana przez nas pomoc zarówno może być jednorazowa, jak i nawiązana na podstawie umowy o stałą obsługę prawną – zapytaj nas o szczegóły;
 • Twoją sprawą zajmujemy się od początku do końca – albo do momentu wypowiedzenia pełnomocnictwa (zdarza się) albo satysfakcjonującego rozwiązania dla Ciebie albo zakończenia postępowania przed wszystkimi instancjami i organami;
 • Kiedy powierzasz nam sprawę i udzielasz pełnomocnictwa zapewniasz sobie spokój
  i spokojny sen, bowiem to my przejmujemy odpowiedzialność za Twoją sprawę (dbamy o terminy, sporządzamy pisma, kontaktujemy się z sądami i instytucjami – organami, składamy wnioski, jesteśmy z Tobą w sądzie lub w niezbędnym organie);
 • Jesteśmy Twoim partnerem w sprawie, więc nie bój się pytać, co dzieje się w Twojej sprawie. Jednak uszanuj nasz czas. Kontaktuj się drogą e-mailową, co przyspieszy działanie lub przez naszych pracowników – są dobrze rozeznani. Wszystko po to, by nasza współpraca była jak najefektywniejsza.
 • W razie konieczności oferujemy wsparcie psychologa, gdy emocje w sprawie staną się dla Ciebie trudne do zniesienia. Zapytaj nas o szczegóły.
 • Nasza kawa jest bardzo dobra, więc chętnie napijemy się jej razem, a milej będzie się nam rozmawiało.
 • Jesteśmy dla Ciebie, więc zapraszamy 🙂