MEDIACJE

W każdej sprawie, w której prawo dopuszcza możliwość zawarcia ugody, Sąd może skierować strony do mediacji.

Tylko co to jest ta mediacja?

Mediacja to alternatywna do sądowego metoda rozwiązywania sporów, w której strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora mogą rozwiązać swój problem. Mediacja jest dobrowolna. Strony w obecności mediatora uczą się prawidłowej komunikacji i prowadzą spokojną rozmowę zmierzającą do zakończenia sprawy. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczenia, co daje Tobie możliwość dłuższego dochodzenia do odzyskania swoich należności.

Jakie są korzyści z mediacji?

   daje szanse na samodzielne, szybkie i tańsze rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia,
   pozwala na zrozumienie wzajemnych stanowisk,
   pozwana na utrzymanie wzajemnych relacji,
   sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony,
   daje szansę szybszego odzyskania należności,
   w sprawach rodzinnych daje możliwość osiągnięcia porozumienia przy poszanowaniu wszystkich uczestników postępowania.

Jak długo trwa mediacja?

Postępowanie mediacyjne, wszczęte na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgody wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jednak pod warunkiem, że będzie to sprzyjać ugodowemu zakończeniu sprawy.

Jak sprawa trafia do mediacji?

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa) i wówczas należy zgłosić się do wybranego mediatora i zawrzeć umowę o mediację. Mediacja sądowa wszczynana jest na podstawie wniosku skierowanego do sądu przez którąkolwiek ze stron lub wydanego przez sąd postanowienia. W każdym wypadku strony muszą wyrazić zgodę na mediację.

Jak przebiega mediacja?

1. po otrzymaniu postanowienia sądu, czy też podpisaniu umowy o mediację – mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce odbywania się mediacji;

2. mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego oraz dąży do uzyskania zgody na mediację. Z uwagi na dobrowolność mediacji, strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania.

3. mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim, a strony powoływać się na informacje, jakie uzyskały w toku postępowania mediacyjnego. Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony (obie jednocześnie) zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

4. z przebiegu mediacji sporządzany jest protokół/sprawozdanie, który nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

5. gdy mediacja jest wszczęta na skutek inicjatywy sądowej, do sądu trafia wniosek o zatwierdzenie ugody (o ile do niej dojdzie) zawartej przed mediatorem.

Pamiętaj! Zatwierdzona ugoda zawarta przed mediatorem ma moc wyroku i nadaje się do egzekucji komorniczej bądź sądowej.

Zakończenie mediacji

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej przez strony ugody. Jeżeli została zawarta to zamieszcza się ją w protokole/sprawozdaniu albo załącza do niego. Sąd nie zatwierdzi ugody, jeśli jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała i zawiera sprzeczności.

W przypadku, gdy nie doszło do zawarcia ugody w sprawie, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Zawarcie ugody skraca postępowanie przed sądem! 

Koszty mediacji

   Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
   Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu,

   w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).

   Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

   Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

   W sprawie o rozwód lub separację, jeżeli dojdzie do pojednania się stron przed sądem I instancji i cofnięcia pozwu, strona otrzymuje zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeżeli pojednanie się stron nastąpiło przed zakończeniem postępowania przed sądem II instancji, strona otrzymuje zwrot 50% uiszczonej opłaty od apelacji.

   Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

W przypadku mediacji pozasądowej:

   wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

   Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.

Kto wybiera mediatora?

Strony mogą wybrać mediatora, który ich zdaniem najlepiej zajmie się ich sprawą. W tym celu może sięgnąć do Listy Stałych Mediatorów kierowanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Mediatora może też wybrać sąd, biorąc pod uwagę Listę Stałych Mediatorów i kwalifikacje mediatora.

Nasi mediatorzy

Karolina Sikorska-Bednarczyk
Aleksandra Balcerowska-Woźniak
Joanna Radko

Jak chcesz zobaczyć jak mediacja wygląda „na żywo” przed skorzystaniem z niej w Twojej sprawie, możesz zobaczyć:

Więcej o mediacji możesz poczytać tutaj.

Wesołowska i mediatorzy

Sędzia Anna Maria Wesołowska – po przejściu w sądowy stan spoczynku – wciela się w mediatora.

obejrzyj >>

 

Paragraf Kate (Fairly Legal)

Adwokatka rezygnuje z zawodu i zostaje mediatorem.

obejrzyj >>