Podczas okresu wakacyjno-urlopowego warto, w przerwie od zasłużonego odpoczynku, mieć na uwadze bardzo ważne zmiany w zakresie wysokości opłat w postępowaniach cywilnych. Zmiany te wchodzą w życie już za chwilę, bo od dnia 21 sierpnia 2019 roku, a więc czasu na zapoznanie się z nimi coraz mniej.

Przygotowaliśmy dla Ciebie streszczenie najważniejszych zmian w zakresie tego, „ile”, mówiąc kolokwialnie, kosztować Cię będzie od tego dnia dostęp do Sądu.

Według nowych zasad, od 21 sierpnia 2019 roku wnosząc do Sądu najpopularniejsze chyba sprawy o zapłatę (chodzi o sprawę nieuregulowanych faktur, odszkodowań i tym podobnych) będziesz zobowiązany uiścić opłatę, której wysokość zależna będzie od wysokości tzw. wartości przedmiotu sporu.* Po zmianach przepisów wyglądać to będzie następująco:

1) **do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) **ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) **ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) **ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) **ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) **ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) **ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Niestety, tak określone widełki oznaczają, że przy tańszych sprawach będziesz musiał zapłacić wyższy wpis sądowy. Oszczędności zaczną się  dopiero przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł.

Nowością jest wprowadzenie opłaty w sprawach o: 1) usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 2) pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, 3) zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji. Przy wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 20 000 zł obowiązują widełki opłat które zaprezentowaliśmy wyżej. W sprawach przekraczających tą wartość będziesz zobowiązany uiścić stałą opłatę w wysokości 2.000 zł.

Istotne znaczenie dla dostępu do wymiaru sprawiedliwości będzie zapewne miała zmiana dotycząca wysokości opłat za wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Wnioski takie dotyczą takich samych żądań, jakie złożyłbyś w pozwie, lecz składasz je, by szybciej (polubownie) rozwiązać spór przed sądem, jak i ze względów taktyki procesowej. Od teraz, zamiast dotychczasowych dwóch opłat w zależności od wartości przedmiotu sporu (40 zł/300 zł), za złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej uiścić będzie trzeba jedną opłatę w wysokości 1/5 opłat, jaką złożyłbyś wnosząc pozew. Oznacza to, że szybka metoda rozwiązywania sporu okaże się nie tylko dużo kosztowniejsza niż dotychczas, ale też bardziej skomplikowana (nie każdy będzie umiał sam wyliczyć nową opłatę od takiego wniosku).

Rewolucja kosztowa dotyczyć będzie też spraw prowadzonych w tzw. „trybie nieprocesowym”. Są to np. sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Podwyżka wynosić będzie równe 60 zł a łączna wysokość opłaty ustalona została na 100 zł.

Jeżeli w trakcie sprawy będziesz chciał rozszerzyć Twoje żądanie zapłaty, np. w toku sprawy na skutek opinii biegłego okaże się, że przysługuje Ci dodatkowe żądanie zapłaty, to od teraz będziesz musiał za to zapłacić. Rozszerzenie powództwa, dotąd bezpłatne, od teraz będzie podlegać opłacie w wysokości różnicy między nowo ustaloną wartością przedmiotu sporu a tą poprzednio wskazaną.

Chcąc założyć księgę wieczystą dla swojej nieruchomości czy też odłączyć część nieruchomości, trzeba było dotychczas uiścić opłatę w wysokości 60 zł. Również i ona uległa podwyższeniu, tym razem do 100 zł.

Podrożeją również najpopularniejsze sprawy spadkowe. Stwierdzenie nabycia spadku czy też odebranie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku kosztować od teraz będzie nie 50, a 100 zł.

Podrożeją opłaty w sprawach spółek handlowych. Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy wyniesie teraz nie 2000, a 5000 zł.

Zmianie ulegnie również wysokość opłat przy dokonywaniu przez Sąd zabezpieczenia roszczeń. Wysokość opłaty w sprawie o zabezpieczenie roszczenia majątkowego wynosić od teraz będzie, zamiast dotychczasowych 100 zł, ¼ część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.

Nowością jest także wprowadzenie opłaty od złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku albo postanowienia w Twojej sprawie. Ta dotychczas bezpłatna czynność będzie do teraz kosztować aż 100 zł!

Podrożeją także opłaty za czynności techniczne wykonywane przez Sąd.

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia wynosić będzie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Dotychczas opłata ta wynosiła 6 zł za stronę dokumentu. Oznacza to, że nawet chcąc uzyskać od Sądu jeden dokument, trzeba będzie za niego zapłacić 14 zł drożej! Podwyżka dotyczy też zapisów audio-wizualnych, np. nagrań z rozpraw, i wynosić będzie, zamiast dotychczasowych 15 zł, aż 20 zł! Za zwykłą kopię dokumentu z akt sądowych będziemy od teraz także płacić na zasadach, jak wyżej.

Jak wynika z powyższego zestawienia, dostęp do Sądu będzie droższy niż dotychczas. Warto jednak zapamiętać te zmiany, by potem uniknąć przykrych konsekwencji w postaci nieprzyjęcia Twojej sprawy do rozpoznania przez Sąd.

Bądź też przygotowany na to, że od tego dnia poprosimy Ciebie o uiszczenie wyższej opłaty do sądu.

Adw. Paweł Zieliński

*Wartość przedmiotu sporu liczymy sumując nasze żądania w pozwie. Jeżeli dochodzimy od kontrahenta zapłaty 1000 zł, to taka właśnie będzie wartość przedmiotu sporu. Jeżeli w wyniku wypadku dochodzimy odszkodowania za zwrot kosztów leczenia w wysokości, powiedzmy, 1500 zł oraz zadośćuczynienia za ból i cierpienie związane z wypadkiem w kwocie 5000 zł, to wartość przedmiotu sporu w takiej sprawie wynosić będzie 6500 zł.

** Wartość przedmiotu sporu.