PRAWO OŚWIATOWE

  sprawy o nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami, prawidłowość powierzania szkół innym podmiotom niż samorządy,

   współpraca ze związkami zawodowymi,

   sprawy o zapłatę odpraw, nagród jubileuszowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

   sprawy o powierzenie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły,

   inne sprawy związane ze stosunkiem pracy nauczyciela i relacjami z pracodawcą

   specjalizujemy się w pomocy prawnej dla nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie:

– pomocy prawnej dotyczącej praw i obowiązków;
– oceny pracy;
– kwalifikacji zawodowych;
– awansu zawodowego;
– nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku pracy;
– warunków pracy i wynagrodzenia;
– nagród i odznaczeń;
– uprawnień socjalnych i urlopów;
– dokształcania zawodowego;
– odpowiedzialności dyscyplinarnej

Więcej na blogu www.kartanauczycielablog.pl

W temacie specjalizują się Mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk i Mec. Rafał Bednarczyk.