PRAWO PRACY

  sprawy o nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy,

   sprawy o ustalenie warunków pracy lub stosunku pracy,

   sprawy o odszkodowania lub zadośćuczynienie,

   sprawy o roszczenia z tytułu mobbingu i dyskryminacji – nasza specjalizacja,

   inne związane ze stosunkiem pracy i relacjami z pracodawcą.

   reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych;

   sprawy o przywrócenie do pracy;

   sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;

   sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;

   sprawy o wynagrodzenie za pracę;

   sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy;

   sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;

   sprawy związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

   przygotowywanie oraz dokonywanie analizy umów o pracę a także innych dokumentów pracowniczych, wewnętrznych aktów prawnych w prawach pracowniczych m.in. regulaminu: pracy, wynagradzania odwołania od decyzji ZUS-u.

W temacie specjalizują się Mec. Karolina Sikorska-Bednarczyk i Mec. Rafał Bednarczyk