Troje z naszych Członków Zespołu (Karolina Sikorska-Bednarczyk, Paweł Zieliński i Rafał Bednarczyk) wzięło udział w szkoleniu z tematyki mobbingu i poradnictwa antymobbingowego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Antymobbingowe im. Barbary Grabowskiej. Owo szkolenie miało na celu wyposażenie jego uczestników w aktualną wiedzę na temat mobbingu i dyskryminacji oraz w umiejętności psychologiczne niezbędne przy udzielaniu wsparcia osobom doświadczającym mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie trwało 3 dni i było bardzo bogate merytorycznie.

Pierwszego dnia Sędzia Sądu Okręgowego z Gdańska opowiedziała uczestnikom o tym, jak wygląda postępowanie sądowe w sprawach o mobbing i dyskryminację. Omówiła także najnowsze orzecznictwo sądowe, a wszystko było poparte doświadczeniem z praktyki orzeczniczej. Ważnym elementem było dokonanie rozróżnienia mobbingu od dyskryminacji i wskazanie kryteriów dyskryminacyjnych. Bowiem ten element nastręcza wiele problemów przy postępowaniach sadowych z zakresu dyskryminacji. Co bardzo cenne uzyskaliśmy wiedzę, iż to pracodawca musi wskazać owo kryterium – z czego wynikało nierówne traktowanie pracownika w warunkach zatrudnienia. Pracownik może przypuszczać, może je pomocniczo wskazać, jednak to pracodawca musi wykazać, że tego innego traktowania nie było, a jak było to  z jakiego powodu. W praktyce jest to trudne. Wprawdzie prowadziliśmy już z sukcesem takie sprawy, gdzie np. różnice w traktowaniu powódki wynikały z jej przynależności do związku zawodowego, który nie był uznawany przez pracodawcę. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili tą część szkolenia, wskazując, iż było bardzo merytoryczne, a prowadząca w sposób jasny i przystępny wytłumaczyła wszystkie zagadnienia. Podkreślono również, iż obecność Sędziego bardzo urozmaiciła szkolenie, który z innej perspektywy zaprezentował problem mobbingu.

Drugiego dnia prezes Stowarzyszenia, przedstawiła ogólne zagadnienia z tematyki mobbingu i dyskryminacji. Omówiono dozwolone zachowania pracodawcy względem pracownika, które niejednokrotnie, przez osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia, uznawane są przez nie za mobbing. Poruszono także zagadnienia związane z udzielaniem poradnictwa i wsparcia osobom doświadczającym mobbingu  i dyskryminacji. Omówiono sposoby diagnozowania zjawiska mobbingu, jak należy rozmawiać z osobą doświadczającą mobbingu i dyskryminacji, jak wypełniać dokumentację projektową i jak faktycznie wspierać osobę doświadczającą mobbingu i dyskryminacji. Również w tej części szkolenie oceniono bardzo wysoko, podkreślając, że usystematyzowało ono zdobytą wcześniej wiedzę,  a na uznanie zasługiwał sposób prowadzenia oraz popieranie omawianych zagadnień doświadczeniem z praktyki zawodowej.

W ostatnim dniu szkolenie prowadziła dr psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, która omówiła z uczestnikami psychologiczne aspekty mobbingu oraz psychologiczne umiejętności osób udzielających poradnictwa. Szkolenie odbywało się metodą warsztatową, gdzie istniała możliwość zastosowania omawianych zagadnień bezpośrednio w ćwiczeniach, co zwiększyło wiedzę i świadomość uczestników. Poruszono zagadnienia psychologicznych aspektów mobbingu – jak mobbing wpływa na ofiarę mobbingu, jak pracować z nią w każdej z faz mobbingu. Nauczono uczestników również jak sobie radzić z manipulacją i ewentualnym kłamstwem osób potrzebujących wsparcia i pomocy przy doświadczaniu mobbingu. Również i ta część szkolenia została oceniona bardzo wysoko pod względem merytorycznym i formy przekazu. Wartościowym aspektem były poparte doświadczeniem zawodowym prowadzącej, techniki do pracy z osobami mobbingowanymi. W prowadzonym szkoleniu zauważalne było wysokie przygotowanie merytoryczne prowadzącej i jej doświadczenie zawodowe.

Całość szkolenia zakończył test, którzy pomyślnie ukończyli wszyscy uczestnicy szkolenia. Jednocześnie wyszli z przeświadczeniem dobrze spędzonego czasu i doszło u nich do wzrostu poczucia własnej wartości w związku ze zdobytą wiedzą.

Podkreślić należy, iż każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe, które będzie miał możliwość wykorzystać w dalszej praktyce z osobami doświadczającymi mobbingu i dyskryminacji, jak i w dalszej swojej praktyce zawodowej.

Tak przygotowani uczestnicy mogą przystąpić do efektywnego wspierania osób doświadczających mobbingu i dyskryminacji.

Karolina Sikorska-Bednarczyk